دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : ابولقاسم   کمالی

پست الکترونیکی : a-kamali@srbiau.ac.ir / kamali.abolghasem@gmail.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : جنگل
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : تهران-کرج

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : منابع طبیعی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : اصفهان

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : هیدروبیولوژی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : اتریش

رشته و گرایش تحصیلی فوق دکتری : آبزی پروری
دانشگاه اخذ مدرک فوق دکتری : Auburn Uni. Auburn USA 1987-1988

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : شیلات

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استاد

پایه : 33

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی شیلات

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1387/11/19

ابولقاسم کمالی

ابولقاسم کمالی

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استاد

^